این وبلاگ حاصل تلاش دانشجویان دکتری جامعه شناسی است.نقل مطالب با اجازه از مدیریت وبلاگ بلامانع است.

نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی انقلاب دانشگاه پیام نور ویدا بقایی 1-به عقیده کدام یک ازنظریه پردازان زیر ازطریق درک صحیح نظام اجتماعی است که بسط نظریه ای درباب تحول اجتماعی میسرمیشود الف) سوروکین              ب) پارسونز                   ج) وبر               د) مارکس 2-کدام یک از نظریه پردازان زیر به بسط نظریه  ای در باب انقلاب مبادرت نموده وبه غرایز سرکوب شده اجتماع می پردازد؟ الف) جانسون                 ب)لنین              ج)سوروکین                  د)پارسونز 3-محرومیت نسبی از کمدام فرضیه سرچشمه می گیرد؟ الف) ناکامی – پرخاشجویی                    ب)خشونت                    ج)حرمت-تنفر               د)همه موارد 4)کدام یک از عبارات زیر درمورد انقلاب نادرست  می باشد؟ الف)دامنه کاربرداصطلاح انقلاب متغیر است                      ب)درباره تغییرات سیاسی بنیادین بکار میرود ج)درمورد انتقال از عصرکشاورزی به صنعتی بکار میرود      د)درباره تغییرات سیاسی کاربرد ندارد 5)  کدام یک از موارد زیر درمورد انقلاب صحیح میباشد؟ الف) انقلاب صرفا عبارت است از تحولی غیر قانونی وخشونت آمیز ب) انقلاب به عنوان تغییری بزرگ وناگهانی ویک دگرگونی فوق قانونی می باشد ج) انقلاب به مشابه بخشی از روند سیاسی بهنجار است د) نظریه پردازان مکتب انقلابات کبیر گرایش به اتختذ دیدگاهی انحصارگرایانه دارند. 6)بسیاری از نظریه پردازان چه چیزی را نقطه عطف ومهمترین وجه مشخصه یک انقلاب می دانند؟ الف)اسحاله ارزشها                     ب)نهادهای سیاسی                     ج)خشونت         د)تغییرنخبگان 7)به عقیده کدام یک از نظریه پردازان انقلاب یک تحول داخلی سریع بنیادین وخشونت آمیز در زمیته ارزشهای مسلط و اسطوره یک جامعه است؟ الف)کووهن                   ب)هانتینگت.ن               ج)نویمان                       د)پتی 8)کدام یک ازموارد زیربه عنوان نشانه تحول انقلابی دومین بعدی است که برای تعریف انقلاب بکار میرود الف)استحاله ارزشها                    ب)دگرگونی ساختاری               ج)خشونت         د)تغییرنخبگان 9)کدام یک ازموارد زیر کارسازترین ابعاد تحول انقلابی بکارمیرود؟ الف)دگرگونی ساختاری             ب)تغییرنخبگان              ج)استحاله ارزشها           د)خشونت 10)به نظر کدام نظریه پردازان زیر انقلاب نوعی تحول اجتماعی توده ای خشونت باروشتابان است؟ الف) کالورت                ب) دان                         ج)مائو               د)دبره 11)چه کسی برای اولین بار سرچشمه ومنابع واقعی انقلاب راتشریح کرد؟ الف)افلاطون                  ب)ارسطو                      ج)لنین                           د)مارکس 12)چه کسی ادعا می کرد که انقلابات نتیجه گریز ناپذیر ساختاراجتماعی هستند؟ الف)مارکس                  ب)مکتب توده وار          ج)مکتب پدیدارشناختی               د)سوروکین 13)شارحین کدام یک از مکاتب زیر معتقداست که وجود ویژگیهای ساختاری معینی در جامعه باعث ثبات ذاتی می شود؟ الف)مارکسیستها             ب)مکتب نظریه توده وار             ج)مکتب پدیدارشناختی               د)هیچکدام 14)کدام یک از نظریه پردازان زیر در تحلیل انقلاب بر منافع مشترک گروهها وائتلافات انقلابی تاکید دارد الف)مارکس                  ب)وبر               ج) پاره تو                      د)توکویل 15)شباهت دیدگاه مارکس و دورکیم چیست؟ الف)هردو اقتصادی و ساختاری اند                                   ب)هردو جامعه شناختی و ساختاری اند ج)هردو بر سطح خرد تاکید دارند                                    د)هردو روانشناختی و خردنگرند 16)کدام یک از دیدگاههای زیر به طرح این پرسش میپردازد که چرا فرد استعداد انقلابی شدن دارد؟ الف)روانشناختی             ب)مارکسیستی               ج)کارکردگرایی                        د)جامعه شناختی 17)کام یک از دیدگاههای زیر چهره برجسته کارکردگرایی معاصر است؟ الف)دورکیم                  ب)وبر               ج)پارسونز                     د)مارکس 18)کدام مکتب گرایش به اتخاذ دیدگاهی انحصارگرایانه درمورد اجزای تشکیل دهنده انقلای دارد؟ الف)مارکسیسم                           ب) انقلابات کبیر                       ج)کنش متقابل               د)تبادل 19)کدام یک از افراد زیر نمونه اعلای اومانیسم مارکسیستی است؟ الف)لنین                        ب)لوگزامبورگ             ج)استالین                      د)مائو 20)به نظر مارکس در دوره باستان شیوه تولید چه بود؟ الف) کار کارگری                     ب)کارسرمایه داری        ج) کارسرف                  د)کاربرده 21)تعریف کدام یک از افراد زیر از انقلاب بر دگرگونی ساختاری در انقلاب ها تاکید دارد؟ الف)جانسون                  ب)وبر               ج)لاسول                       د)مارکس 22)کدام یک از گزینه های زیر در خصوص مدل صحیح است؟ الف)مجموعه دانستنی هایی در خصوص یک موضوع است ب)دسته ای از نظریه هاست ج)مجموعه ای یکپارچه از روابط است د)مکانیسمی برای ساختن تعاریف عملیاتی است 23)کدام یک از موارد زیر جز شرایط برقراری رابطه علی است؟ الف)عدم همزمانی          ب)تغییرپذیر بودن رابطه              ج)عدم مجاورت             د)تقدم علت بر معلول 24)به نظر اسراییل کدام یک از عوامل زیر علت از خودبیگانگی فزاینده کارگران است الف)عدم تقسیم کار                    ب)اسراف                     ج)رسانه ها                    د)مالکیت خصوصی 25)به نظر کدام دیدگاه جوامع مدنی مبتنی بر رضایت افرادند؟ الف)کارکردگرایانه        ب)تبادل                        ج)مارکسیستی                د)روانشناسانه 26)کدام فرد کارکردگرا مهمترین کمک را به فهم انقلاب کرده است؟ الف)پارسونز                  ب)جانسون                    ج)مرتن             د)دورکیم 27)بر مبنای دیدگاه کارکردگرایانه یک نظام چه هنگام مشکل خواهد شد؟ الف)موقع که ارزشها نتوانند محیط را توصیه کنند ب)موقعی که فقر اقتصادی زیاد شود ج)موقعی که نابرابری زیاد شود د)موقعی که محرومیت نسبی زیاد شود 28)کدام یک از موارد زیر شرط کافی جانسون برای انقلاب است الف)فقراقتصادی ب- )ازدست رفتن مشروعیت       ج)رکودقدرت    د)ناتوانی فقط پشتیبانی ابزارهای اجباری 29)کدام گونه از انقلاب بیش از همه مورد توجه جانسون است؟ الف)انقلاب کمونیستی                ب)شورشهای هرج و مرج طلبانه ج)طغیان نظامی توده ای               د)شورشهای دهقانی 30)به نظر جانسون علت بدکاری همه جانبه چیست؟ الف)فقر             ب)محرومیت نسبی         ج)نابرابری         د)علت پدیده را مشخص نمیکند 31)کدام یک از عبارات زیر در خصوص تئوری جامعه توده وار صحیح است الف)بیشتر نظریه ای در باب جنگ است                ب)بیشترنظریه ای در باب انقلاب است ج)بیشتر نظریه ای در باب دگرگونی است              د)بیشتر نظریه ای درباب ثبات اجتماعی است 32)کدام یک از نظریه های زیر در پی به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان پدید آمد الف)روانشناسی              ب)جامعه توده وار                      ج)مارکسیسم                  د)کارکردگرایی 33)نظریه توده وار برچه فلسفه ای مبتنی است؟ الف)کثرت گرایی                      ب)نخبه گرایی               ج)علوم گرایی                د)مارکسیسم 34)نظرآرنت وکورن هاوزر درخصوص ثبات اجتماعی در دموکراسی کثرت گرا چیست الف)عوامل ثبات یک جامعه درجوامع دیگر نیز مؤثر است ب)عوامل ثبات یک جامعه بر جوامع دیگر مؤثرنیست ج)عوامل ثبات بعضی از جوامع با هم دیگر یکی است د)عوامل ثبات هر جامعه ای مخصوص خود آن جامعه است 35)راه حل مدیسون برای کنترل برخوردهای اجتماعی چه بود الف)ترکیب لیبرالیسم و سوسیالیسم                       ب)ترکیب جمهوری و فدرالیسم ج)ترکیب سوسیالیسم واومانیسم                            د)ترکیب آزادی وبرابری 36)اصیل ترین و جالب ترین اندیشمند کثرت گرا کیست؟ الف)مدیسون                  ب)هاوزر           ج)آرنت                                    د)دال 37)برداشت کثرت گرا از دموکراسی بر چه پایه ای استوار است ؟ الف) اعتقاد به اقلیت        ب)اعتقادبه اکثریت         ج)اعتقاد به رقابت گروهی                       د)اعتقاد به انتخابات 38)کدام یک از افراد زیر نقشی راکه رهبران در روند تصمیم گیری ایفا می کنند در مفهوم دموکراسی کثرت گرا گنجانده است؟ الف)جیمز مدیسون                      ب)رابرت دال                ج)شات اشنایدر              د)دوتوکویل 39)به نظر آرنت چه چیزی در اوایل قرن بیستم ازظهور یک بخش توده ای جل.گیری نمود؟ الف)پیوند اساسی به ساختار اجتماعی                    ب)اعتقادات مذهبی ب)رشد اقتصادی                                                            د)فقراقتصادی 40)افرادی که به جنبش توده ای می پیوندند جز کدام طبقات اجتماعی هستند؟ الف)بی طبقه                  ب) همه طبقات              ج)طبقات بالا                 د)طبقات متوسط 1- چه کسی برای اولین بار سرچشمه های و منابع واقعی انقلاب را بر ما معلوم کرد الف ) ارسطو ب) کنت ج) جانسون د) دکارت 2-چه کسی مدعی بود که انقلابات نتیجه گریز ناپذیر ساختاراجتماعند الف) مارکس ب) وبر ماکس ج) کنت  د) ارسطو 3- این گروه از افراد علاقه مند به شناخت عواملی بودند که به جامعه امکان می دهد تا در طی دوره های طولانی از ثبات برخوردار باشند. الف) تضاد گرایان ب) کارکردگرایان ج) اصلاح طلبان  د) انقلابیون اصیل 4- جز جنبش هایی بود که به افراد همان احساس امنیتی را می بخشد که به وسیله ساختارهای اجتماعی شکل گرفته است؟ الف) اندیشمندان ب) مارکسیست ها ج) تضاد گرایان د) توتالیتاگران 5- مدل و تئوری به ترتیب به چه معنایی به کار رفته اند؟ الف) چگونه و چرا ب) چرا و چگونه ج) چرا و آیا د) آیا و چگونه 6- کدام تئوریها از نفوذ بیشتری برخوردار است؟ الف) لنینیستی ب) مائویستی ج) لنینیستی و مائویستی د) هیچکدام 7- این شخص کوشیده است تا مدلی از تحول و انقلاب بر مبنای کارکردگرایی ارائه دهد الف) دکارت ب) کلمن ج) جانسون د) کنت 8- جامعه توده وار بیشترین قضایای اساسی خود را در مورد دموکراسی از چه چیزی آغاز میکند؟ الف) هدفمند ب) بی هدف ج) کثرت گرا د) عدم کثرت گرا 9- از مکتب محرومیت نسبی کدام قضیه به ترتیب حاصل میشود؟ الف) ناکامی و پرخاشگری                   ب) پرخاشگری و ناکامی ج) ناکامی و عدم پرخاشگری              د) پرخاشگری و عدم ناکامی 10- به طور کلی این نظریه از جهت گریزناپذیر دانستن انقلاب پیرو خط غیر مارکسیستی شکل میگیرد؟ الف) جامعه شناسی ب) تضاد گرایی ج) روان شناسی د) زیست شناسی گردآودنده : حسین اینانلو 1- پایه اساسی جامعه را چه چیزی تشکیل می دهد؟ الف)شیوه ی تولید        ب)آرایش طبقات       ج)شیوه تولید و آرایش طبقات        د)هیچکدام    2- به نظر مارکس جامعه بر چه پایه ای استوار است؟ الف)ساختار اجتماعی      ب)ساختار اقتصادی      ج)ساختار سیاسی        د)ساختار فرهنگی   3- بنیانگذار سنت انقلابی و بزرگترین اندیشمند اجتماعی و سیاسی قرن 19 چه کسی است ؟ الف)مارکس          ب)لوگزامبورک            ج)کنت               د)آرون 4- دوره های تاریخی مارکس چیست؟ الف)دوران باستان،جامعه فئودال                          ب)دوران باستان،بورژوازی ج)دوران باستان،فئودال،بورژوازی                         د)فئودال،باستان،بورژوازی 5- کارسرف شیوه ی تولید  کدام جامعه بود؟ الف)دوران باستان          ب)جامعه فئودال         ج)جامعه بورژوازی          د)هیچکدام        6- نقطه عطف دوران بورژوازی چه بود؟  الف)توسعه سرمایه         ب)رابطه تولید            ج)پرداخت پولی            د)رابطه پولی      7- ............مستلزم وجود............است و ................مستلزم وجود............... الف)کارگر مزد بگیر،سرمایه،سرمایه،کارگر مزدبگیر ب)سرمایه، کارگر مزدبگیر، کارگر مزدبگیر، سرمایه ج)کارگر مزدبگیر، سرمایه، کارگر مزدبگیر، سرمایه د)سرمایه،سرمایه، کارگر مزدبگیر، سرمایه  8-شیوه ی تولید جامعه ،بورژوازی چیست؟ الف)کار برده      ب)کار سرف           ج)کار در قبال مزد          د)کار سرف و کار در قبال مزد          9- به گفته ی................از دید مارکس عامل تعیین کننده در تشکیل جامعه سیاسی تمایز طبقاتی است؟ الف)کنت                 ب)مارکس                 ج)آوینری                  د)میلز    10- ............ابزار..........برای استیلا و استثمار است. الف)دولت،طبقه حاکم                           ب)طبقه ی حاکم،دولت ج)حکومت،طبقه ی حاکم                       د)طبقه ی حاکم،حکومت 11- چه چیزی هزینه‌ی نهایی فراوردهای تولیدی را تشکیل می‌دهد؟ الف)ترکیب ارگانیک              ب)سرمایه ثابت             ج)سرمایه متغییر               د)ب و ج 12- در تئوری مارکس کدام فرایند است که به واسطه آن اعضای طبقه کارگر خود را بیش از کالا نمی‌بیند؟ الف)مالکیت خصوصی         ب)تقسیم کار            ج)توسعه اقتصادی             د)ازخودبیگانگی 13- کدام یک از گزینه‌های زیرغلگ است؟ الف) سود زمانی افزایش می‌یابد که قیمت کار و دستمزوهای نسبی کاهش یابد. ب)اگر سرمایه به سرعت رشد کند و دستمزدها هم بالا خواهد رفت. ج)با افزایش دستمزدها موقعیت مادی کارگر بالا رفته و موقعیت اجتماعی فرد پایین می‌آید. د) سود زمانی کاهش می‌یابد که قیمت کار و دستمزدهای نسبی کاهش یابد. 14- در تئوری مارکس طبقات بر چه اساسی تعریف می شود؟ الف)دستمزدها        ب) مالکیت خصوصی      ج) مالکیت سرمایه           د)فناوری 15- رشد بورژوازی بعنوان کدام طبقه اصلی است که رشد طبقه کارگر را ممکن ساخته است؟ الف)طبقه بالا         ب)انقلاب آفرین             ج)طبقه متوسط              د)طبقه پایین 16- مبارزه طبقاتی منجر به کدام اتفاق مد شود؟ الف) دیکتاتوری پرولتالیا                                    ب)جامعه بی‌طبقه    ج)از میان رفتن همان طبقه                                   د)وجود طبقات مختار بورژوازی 17- یکی از نتایج انقلاب و حرکت آن به سمت جامعه کمونیستی نابودی نهایی چه چیزی است؟ الف) جامعه             ب)دولت                ج)سرمایه داری                د) بورژوازی 18- دولت صرفا انعکاسی از کدام ساختاراست؟ الف)ساختار سیاسی     ب)ساختاراجتماعی      ج)ساختار فرهنگی        د)ساختار طبقاتی 19- تفاوت میان ارزش کالای وی و ارزش چیزی که تولید می‌کند چه چیزی خوانده می‌شود؟ الف)ارزش افزوده      ب)ارزش اضافی      ج)ارزش کالا          د)هزینه‌ی نهایی نمونه سوالات استخراج شده توسط فريبا علوي 1)نتیجه نهایی جنبش موفقیت امیز توده ای چیست / الف)ثبات اجتماعی            ب)کارکردگرایی              ج)توتالیتاریسم             د)کثرت گرایی 2)کدام تئوری نظریه ای است که در پی به قدرت رسیدن نازی ها در المان پدید امد ؟ الف)توده ای        ب)کثرت گرایی            ج)کارکرد گرایی             د)مارکسیسم 3)پذیرش اساسی کدام فلسفه به عنوان نوع پایدار دموکراسی در نوشته های نظریه پردازان جامعه توده وار وجود دارد؟ الف)توده وار            ب)ثبات اجتماعی       ج)توتالیتاریسم        د)کثرت گرایی 4)ریشه های مفهوم معاصر دموکراسی کثرت گرا در نوشته های چه کسی می توان یافت ؟ الف)جیمز مدیسون          ب)کورن هاوزر            ج)ارنت           د)مارکس 5)به نظر مدیسون .................. برای حیات سیاسی کشور اهمیت اساسی دارد؟ الف)حکومت        ب)ازادی          ج)وسعت           د)قلمرو 6)مقالاتی در باب فدرالیسم از چه کسی است؟ الف)ارنت       ب)کورن هاوزر            ج)مدیسون             د)تروتسکی 7)اصیل ترین و جالب توجه ترین اندیشمند کثرت گرا کیست؟ الف)مدیسون         ب)رابرت دال         ج)ارنت           د)هاوزر 8)به باور توکویل حکومت اکثریت یک معضل در کدام کشور است ؟ الف)آمریکا          ب) انگلیس         ج)فرانسه             د)ایالات متحده 9)برابر نبودن رفتار با همه ی شهروندان و اعمال تبعیض آمیز در برداشت چه کسی از دموکراسی ظهور یافته است ؟ الف)دال              ب)تروتسکی            ج)ارنت              د)آلن 10)آثار جیمز مدیسون را امروزه در زمره ی نخستین روایت دموکراسی از کدام دیدگاه می دانند؟ الف)سوسیالیستی             ب)مارکسیستی             ج)کثرت گرایانه          د)توده وار صغرا موسی زاده 1.بخش اعظم آنچه می توان نام دانش اجتماعی غیر مارکسیستی داد به انکار چه چیزی اخنتصاص دارد؟ الف) جامعه شناسی مارکسیستی    ب) جامعه شناسی غیر مارکسیستی ج) رویکرد کارکرد گرایانه         د) دگرگونی اجتماعی 2- مضمون اصلی جامعه شناسی غیر مارکسیتیدر زمینه تحول انقلابی چیست؟ الف) در قالب یک انقلاب    ب) تنها در یک شکل  و احتمالاً شکلی استثنایی از دگرگونی اجتماعی است. ج)در قالب تغییری در میان رابطه میان طبقات    د)مستقیما مرتبط با جایگاه اجتماعی نسبی است. 3- مهم ترین کمکی که مکتب کارکردگرایی  به فهم تحول انقلابی نموده در آثار چه کسی می توان یافت؟ الف)هانا آنت     ب)ویلیام کورن هاوز     ج)چالمرز جانسون     د)پارسونز 4- پارسونز از چه دیدگاهی واجد اهمیت خاص است؟ الف)علم سیاست    ب)علم اقتصاد   ج)علم جامعه     د)علم فرهنگ 5- «ارزشها کلی ترین مؤلفه کنش اجتماعی است» این جمله از چه کسی است؟ الف)پارسونز     ب)جانسون   ج)هانا آرنت   د)اسملسر 6- دو مکتب که در سنت غیر مارکسیستی به فهم ما از تحول انقلابی کمک می کنندکدام مکتب هاست؟ الف)کارکردگرایانه و کثرت گرایانه    ب)ساختارگرایانه و کارکرد گرایانه ج)ساختاری - محافظه کار      د- کثرت گرا و ساختارگرا 7- از نظر پارسونز یک جمع با چه چیزی مشخص می شود و ویژگی آن چیست؟ الف وابستگی - فرهنگ مشترک    ب)همبستگی - نهادینه شدن سمت گیری های ارزش مشترک است      ج) گروه بندی - باور مشترک    د) همبستگی زبات مشترک 8- پارسونز اصطلاح ..................................... را برای مؤلفه هنجاری مشترک و اصطلاح ....................... را برای مؤلفه ای که ویژه یک نقش مفروض است به کار می برد. 9- دو کتاب انقلاب و نظام اجتماعی و تحول انقلابی آثار کیست؟ الف) جانسون  ب) هانا آرنت    ج) پارسونز     د) مارکس 10 - هنجارها با ارزش ها از چه لحاظی تفاوت دارند؟ الف) ارزش ها کلی اند ولی هنجارها معمولاً قواعد ویژه یک جمع همبسته را معین می کنند. ب) هنجارها کلی اند و لی ارزش ها معمولاً قواعد ویژه یک جمع همبسته را معین می کنند. ج)ارزشها کلی اند و هنجارهاجزئی  د) هنجارها کلی اند و ارزش ها جزئی به نام خدا نمونه سولات درس جامعه شناسی انقلاب                           جعفر نظری 1-بسیاری از نظریه پردازان .......................را نقطه عطف و شاید مهمترین وجه مشخصه ی یک انقلاب به شمار می آورند؟ الف)دگرگونی ساختاری                            ب)تغییر نخبگان ج)استحاله ی ارزش ها *                              د)تغییر نهادها 2- کدام یک از موارد از ابعادی که معمولاتحول انقلابی با آنها همراه دانسته میشود محسوب نمی شود؟ الف)تغییر ساختار اجتماعی          ب)انتقال غیر قانونی یا ضد قانونی قدرت ج)دگرگونی نهادها                     د)عدم حضور یا حاکمیت رفتار خشونت آمیز* 3- کدام یک از اندیشمندان عقیده دارد که تحول انقلابی لزوما به اتکای خشونت و زور تحقق نمی یابد؟ الف)دان                         ب)هانتینگتون                       ج)کالورت              د)ادواردز* 4-جرج پیتی انقلاب را چگونه تعریف می کند؟ الف)تغییر در نهادها             ب) تجدید بنای دولت*    ج)تغییر نخبگان                  د)هرگونه دگرگونی که بهمراه خشونت و غیر قانونی باشد 5- سنت مارکسیستی بیشتر به کدام یک از ابعاد تحول انقلابی معطوف می باشد؟ الف)تغییر نهادها   ب)استحاله ی ارزش ها               ج)تغییر نخبگان                 د)استحاله ی ساختاری* 6-مائو بر حمایت انقلابی به کدام طبقه متکی بود؟ الف)دهقان *             ب)کارگر           ج)متوسط               د)بالا 7-منظور از انقلاب سبز چیست؟ الف)پیشرفت های عظیم در فناوری رایانه و تلفن      ب)پیشرفت های به دست آمده به وسیله تحقیقات علمی ج)پیشرفت های به دست آمده در صنایع غذایی*  د)پیشرفت های به دست آمده به واسطه توسعه حمل و نقل 8-یکی از کارسازترین ابعاد تحول انقلابی چیست؟ الف)بعد قانونیت مشروعیت          ب)بعد نخبگان*            ج)بعد تغییر نهادها              د)استحاله ارزش ها نمونه سولات فصل هفتم جامعه شناسی انقلاب گردآورنده : پیمان قربانی با همکاری : وحید بخشی و محمد منصور 1-مفهومی که غالبا آن را نتیجه ی نهایی جنبش موفقیت آمیز توده ای می دانند چیست؟ (ص187) الف)مارکسیسم     ب)کارکرد گرایی     ج)نازیسم      د)توتالیتاریسم* 2-به گفته ی کدام اندیشمند "فاشیسم تنها جنبش توده ای معتبر و منحصر به فرد موفق در قرن بیستم است"؟ (ص187) الف)دورکیم     ب)شوتس     ج)هوروویتز*     د)مدیسون 3-کدام گزینه از ویژگی ها و نکات ضروری در مورد تئوری جامعه توده وار نیست؟ (ص187) الف)این تئوری نظریه ای در پی به قدرت رسیدن نازیهاست ب)این تئوری متاثر از انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت* ج)این تئوری مبتنی بر فلسفه کثرت گرایی مدیسون است د)تحلیل های تجربی اجازه ی رد نهایی و نامعتبر دانستن این تئوری را نمی دهند 4-نخستین نمونه ی دموکراسی کثرت گرا که عامل پذیرش گسترده فلسفه ی کثرت گرایی است کدام است؟ (ص188) الف)دموکراسی هند       ب)دموکراسی ایران        ج)دموکراسی آمریکا*     د)دموکراسی چین 5-ریشه های مفهوم معاصر دموکراسی کثرت گرا را در نوشته های چه کسی می توان یافت ؟ (ص189) الف)جیمز مدیسون*      ب)کلینتون       ج)دورکیم      د)ماکس وبر 6-چرا مدیسون با از بین بردن آزادی برای برطرف کردن دسته بندی ها مخالف بود؟ (ص190) الف)آن را از خود بیماری بدتر میدانست      ب)برای آزادی اهمیت اساسی قائل بود ج)الف و ب*                                         د)آن را راهکار عملی نمی دانست 7-از نظر مدیسون علل پنهان دسته بندی در چه منشا دارد؟ (ص190) الف)سرشته شده از طبیعت بشر*      ب)نهادهای جامعه      ج)قانون مندی جامعه    د)حکومت وحاکمیت 8- راه حل مدیسون برای مسئله اجتماعی اصلی یعنی کنترل برخوردهای موجود در جامعه مرکب از چه بود؟ (ص190) الف)سوسیالیسم و نازیسم      ب)حکومت جمهوری و فدرالیسم    ج)حکومت جمهوری و کمونیسم*   د)فدرالیسم و حکومت جمهوری 9-چه کسی به وسعت ایالات متحده که امکان تقسیم فزون تر فرآیند حکومت از طریق فدرالیسم را فراهم می کرد اشاره نمود؟ (ص191) الف)جانسون                ب)توکویل*                    ج)سوروکین                 د)مدیسون 10-راه حلی که در آن دولت به عنوان مرجع اصلی از حقوق اقلیت ها و همچنین اکثریت مرافبت و نظارت می کند کدام است؟ (ص191) الف)عقلانی-قانونی       ب)امنیت حقوق مدنی    ج)اشراف سالارانه*      د)دولت گرا 11-به عقیده توکویل کدام دیدگاه نمایانگر هراس از زیاده روی های انقلاب فرانسه بود؟ (ص192) الف)لزوم وجود نوعی حائل میان حکام و افراد تحت حکومت*    ب)قیام توده علیه گروه حاکم ج)مقابله توده با قانون گذاری اقلیت                                   د)انتخاب نوع حکومت از طریق رفراندوم 12-در تحلیل توکویل و مدیسون درک کدام مطلب که می توانست موجب استمرار یک جامعه دموکراتیک ثبات مند باشد اهمیت اساسی داشت ؟ (ص193) الف)اقتدار دولتی      ب)راه حل اشراف سالارانه     ج)حاکمیت مشروع       د)نوع خاص مهندسی اجتماعی* 13-اصلی ترین و جالب توجه ترین اندیشمند کثرت گرا کیست؟ (ص193) الف)مدیسون    ب)توکویل     ج)رابرت دال*       د)جانسون 14-واژه های مهم در فرمول مدیسون کدامند؟ (ص194) الف)فعال و اکثریت       ب)مشروعیت و نظارت     ج)حقوق برابر و اقلیت      د)فعال و مشروع* 15-کدام اندیشمند نقشی را که رهبران در روند تصمیم گیری ایفا می کنند در مفهوم اولیه دموکراسی کثرت گرایی می گنجاند؟ (ص195) الف)شات اشنایدر*    ب)جانسون     ج)هابرماس    د)مدیسون 16-برداشت کثرت گرایانه از دموکراسی بر چه پایه ای استوار است؟ (ص195) الف)قانون مندی     ب)رقابت جوامع     ج)رقابت گروه ها*    د)انقلاب ها 17-انفکاک اجتماعی که از طریق وفاداری گروهی به دست می آید کدام گروه ها را از هم جدا می کند؟ (ص196) الف)توده و حاکم    ب)کارگر و کارفرما     ج)نخبگان و غیر نخبگان*      د)نخبگان و حاکمان 18-از نظر کورن هاوزر دو منبع انتقاد از جامعه توده وار چیست؟ (ص196) الف)ثروت و اشراف سالاری    ب)اشراف سالارانه و مردم سالارانه*     ج)شایسته سالارانه و قدرت سالاری    د)منزلت و اشراف سالاری 19-به اعتقاد کدام اندیشمند "ذره ای شدن و تفرد افراطی مقدم بر جنبش توده ای است"؟ (ص197) الف)توکویل     ب)کورن هاوزر    ج)آرنت*   د)شات اشنایدر 20-افرادی که از همه طبقات اجتماعی به جنبش توده ای می پیوندند هنگامی که احساس بی طبقه بودن و رها شدگی می کنند به کام کدام جنبش کشیده می شوند؟ (ص198) الف)توتمیسم       ب)توتالیتر*     ج)کارگری     د)انقلابی 21-در تحلیل معاصر از نخبگان سیاسی جامعه شناسان و سیاستمندان توجه خود را به کدام یک از ویژگی های مرتبط با گروه های نخبه معطوف می کنند؟ (ص199) الف)پیشینه اجتماعی*      ب)پیشینه فرهنگی      ج)پیشینه اقتصادی     د)زمینه دگرگونی ها 22-فردی که دارای صفات پیشینه ای معینی است که او را از اکثریت مردم متمایز می کند چه خوانده می شود؟ (ص199) الف)منزوی      ب)توده ای     ج)حاشیه ای*     د)آزاد 23-از نظر ماسکوس وجود اعضایی روشن فکر در تماس با غرب و از لحاظ نژادی حاشیه ای وجه مشخصه ی کدام نسل از نخبگان انقلابی تندروست؟ (ص200) الف) اول*    ب)دوم    ج)سوم     د)چهارم 24-کدام فرد به جز ماسکوس به پژوهش درباره حاشیه ای بودن انقلابیون نپرداخته است؟ (ص202) الف)لرنر     ب)پول      ج)نوکوبل*     د)شوئلر 25-چه کسانی صفاتی را بر می شمارند که به عنوان موارد انحراف از پیشینه و کارنامه فعالیت ایده آل یک گروه نخبه گرای آلمانی دست پین شده است؟ (ص203) الف)گاسفیلد     ب)مدیسون     ج)لرنر و همکاران*    د)گاسفیلد و توکویل 26-مفهوم حاشیه ای بودن عمدتا زایده ی تلاش ها برای توضیح منشا کدام گزینه بوده است؟ (ص204) الف)نازی های اولیه*    ب)توده های انقلابی فرانسه     ج)جنبش نژادی آمریکا    د)جنبش رشد و توسعه 27-هانا آرنت دیدگاه کدام گزینه را در مورد بررسی ریشه ها و نحوه ی رشد جنبش توده ای یا توتالیتر به بهترین شکل بازگو کرده است؟ (ص204) الف)نظریه پردازان مکتب کارکردگرایی       ب)مکتب حاشیه گرا    ج)مکتب کثرت گرا    د)نظریه پردازان مکتب جامعه توده وار* 28-طبق موضع آشکار نظریه پردازان جامعه ی توده وار با درهم شکسته شدن نظام طبقاتی کدام گزینه از بین می رود؟ (ص205) الف)جنبش انقلابی                                   ب)وفاداری سنتی به حاکم ج)وفاداری سنتی به احزاب سیاسی*               د)قشربندی اقتصادی 29-افرادی که از وفاداری گروهی یا طبقاتی آزاد گشته اند چه نامیده می شوند ؟ (ص205) الف)حاشیه گرا  ب)ذره ای شده*    ج)توتالیتر    د)بورژوا 30-به عقیده چه کسی "اندکی سفسطه و مقدار زیادی ناامنی یک فرد را مستعد نگرشی افراطی در خصوص مسائل سیاسی می سازد"؟ (ص206) الف)لرنر     ب)مارکس    ج)لیپ ست*      د)هانا آرنت 31-دو نمونه از نخستین بررسی ها پیرامون رفتار رای دهندگان در آلمان پیش از نازی ها بیشتر نظر کدام اندیشمند را در مورد منشا اجتماعی رای دهندگان به نازی ها تایید می کند؟ (ص207) الف)لبیپ ست*       ب)لاسول      ج)پولاک       د)لنین 32-مطابق تقسیم بندی هبرل در مجاری عمده جریانات سیاسی طبقاتی متوسط و روستایی به چه مسیری در حرکت اند؟ (ص209) الف)از لیبرالیسم به کمونیسم                 ب)از نازیسم به محافظه کاری     ج)از لیبرالیسم به نازیسم*                      د)از نازیسم به کمونیسم 33-طبق نتیجه گیری هبرل در فرضیه اصلی خود "طبقاتی که خصوصا مستعد پذیرش نازیسم بوده اند" کدامند؟ (ص209) الف)مالکان مزارع کوچک*      ب)اشراف شهری     ج)کشاورزان خرده پا       د)پرولتالیای روستایی 34-چه کسی "مهمترین عامل پیروزی نازیسم را تقسیم فعال شهرها و روستاها در راستای مرزهای طبقاتی" می داند؟ (ص210) الف)لاسول     ب)شیولی       ج)آلن*      د)هانا آرنت 35-کدام نظریه انحرافی جدی از تئوری جامعه توده وار محسوب می شود؟ (ص210) الف)نظریه مارکس     ب)نظریه ذره ای شده     ج)نظریه جانسون    د)نظریه آلن* 36-نتیجه گیری چه کسی در مورد وفاداری حزبی با نظر آرنت و کورن هاوزر در تضاد است ؟ (ص211) الف)شیولی*     ب)آلن        ج)پارسونز      د)جانس
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 18:33  توسط  ali mirzamohammadi  |